MENU

Návštevný poriadok

Príchod

Recepcia kempingu je otvorená denne od 7:00 do 19:00. Hostia sa môžu ubytovať, resp. odubytovať len počas prevádzkových hodín recepcie. Pri neskoršom príchode môžu návštevníci kontaktovať nočného strážcu (+421 905 436 040) alebo recepciu hotela (+421 31 552 40 91, +421 905 895 964). Obsadenie parciel medzi 22:00 a 7:00 ďaľšieho rána nie je možné kvôli zabezpečeniu nočného pokoja. Pri check-in sú hostia povinní preukázať sa na recepcii kempingu platným dokladom totožnosti (pas/občiansky preukaz). Pri ubytovaní dostane každý hosť ubytovaciu kartu, ktorú je potrebné umiestniť na karavane/obytnom prívese/stane na viditeľnom mieste. Každý hosť dostane pri registrácii aj magnetický čipový náramok, ktorý umožňuje vstup do a výstup z Thermalparku cez na to určené turnikety. Ak sa hosť nevie preukázať ubytovacou kartou alebo aktívnym čipovým náramkom, berie sa to ako neoprávnený vstup na územie Thermalparku a má za následok vyrubenie pokuty vo výške 30 EUR. V prípade straty magnetického čipového náramku musí hosť uhradiť poplatok vo výške 10 EUR. Kemping umožňuje hosťom slobodne sa rozhodnúť o dĺžke ich pobytu ako aj predĺženie pobytu podľa vlastnej predstavy. Nepriaznivým počasím alebo obmedzenou prevádzkou bazénov nevzniká hosťovi nárok na vrátenie peňazí.

Rezervácia miesta nie je možná. Pri ubytovaní na jednu noc sa účtuje príplatok k cene 50%!

Platobné možnosti: platobná karta, hotovosť

Možnosť platby náramkom

Magnetický čipový náramok, ktorý hostia obdržia pri registrácii, je možné na recepcii kempingu nabiť ľubovoľnou sumou a využiť ju na bezhotovostné platenie za všetky služby ponúkané Thermalparkom a vo všetkých bufetoch v areáli. Zostatok, ktorý po ukončení pobytu zostane na náramku, bude vyplatený pri odchode z kempingu.

Výber parcely

Karavany/obytné prívesy/stany môžu byť umiestnené len na plochách vyhradených na kempovanie. Kemping ponúka rôzne možnosti kempovania na trávnatej či makadamovej ploche s elektrickými prípojkami. Výber parcely je pre hostí ľubovoľný. Povolená veľkosť parcely je max. 100 m², rešpektujúc vzdialenosť medzi jednotkami. Hostia môžu pripojiť svoje karavany/obytné prívesy/stany iba na jednu elektrickú prípojku.

Verejný poriadok

Nočný kľud trvá od 22:00 do 6:00 nasledujúceho rána. V tomto čase je potrebné dodržiavať nočný pokoj a nerušiť ostatných rekreantov nadmerným krikom, hlukom, zosilňovaním reprodukčného zariadenia a podobne. Dospelí sú zodpovední za správanie svojich detí počas celého pobytu. Hostia nesmú ničiť, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať stromy a kríky či znečisťovať trávniky, záhony a ostatné zelené plochy. Dodržiavanie dopravných predpisov v kempingu je povinné. Maximálna povolená rýchlosť vozidiel je 20 km/h.

Čistota

Odpad/smeti sa musia odkladať do zberných nádob na to určených. Pred odchodom sú hostia povinní zanechať kempingovú jednotku v pôvodnom stave (bez odpadkov a iných materiálov). Odpadová nádrž pre WC musí byť vyprázdňovaná do zberných nádob na to určených.

Domáce zvieratá

Hostia sú povinní svojich domácich miláčikov pri príchode nahlásiť na recepcii. Domáce zvieratá nesmú počas pobytu v kempingu zostať bez dozoru a musia byť na vôdzke. Majitelia sú povinní po svojich domácich miláčikoch odpratať exkrementy do nádob na to určených. Domáce zvieratá majú zákaz pohybovať sa v bazénovej zóne, na trávnatých plochách, ktoré sú určené pre návštevníkov kúpaliska a v blízkosti bufetových zón. Pre domáce zvieratá platí zákaz kúpania v jazere Thermalparku.

Návštevy

Návštevníci môžu vstúpiť do kempingu iba pešo. Autá a iné dopravné prostriedky musia nechať na parkovisku pred recepciou kempingu. Pri návšteve kratšej ako 1 hodina, dostane návštevník čipový náramok za kauciu 5 EUR, ktorá mu bude pri odchode vrátená. Pri návštevách dlhších ako jedna hodina je návštevníkom vyúčtovaný denný vstup podľa aktuálneho cenníka kempingu. Pri vstupe do kempingu sú návštevníci povinní recepcii nahlásiť počet osôb a predložiť preukaz totožnosti.

Odchod

V deň odchodu sú hostia povinní odovzdať čipové náramky a ubytovaciu kartu do 16:00 na recepcii a opustiť kemping najneskôr do 18:00 hod. Prevádzkovateľ kempingu si vyhradzuje právo účtovať dodatočné poplatky za neskoré odhlásenie. Hosťom, ktorí opustia kemping po 18:00, bude účtovaný ďalší deň pobytu.

Činnosti, ktoré nie sú povolené v kempingu

V kempingu nie sú povolené nasledovné činnosti: rušenie pokoja, rybolov v jazere, využitie bazénov a atrakcií mimo otváracích hodín, plávanie v jazere mimo otváracích hodín, znečisťovanie okolia, ničenie zelene a trávnika, zakladanie otvoreného ohňa na nepovolených miestach, prinášanie ľahko horľavých a výbušných látok.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nasledujúce

Strata alebo krádež vecí, zariadení/spotrebičov alebo kempingového vybavenia a vozidiel. Následky vyplývajúce z používania verejných zariadení/spotrebičov a zariadení v kempingu, ktoré hostia používajú na vlastnú zodpovednosť (sociálne zariadenia, ihriská, bazény a pod.). Škody spôsobené na osobách a majetku v dôsledku nepriaznivého počasia alebo iných vonkajších príčin, ktoré nebolo možné ovplyvniť. Následky vyplývajúce z používania chybnej inštalácie, kempingového vybavenia alebo zariadení/spotrebičov vo vlastníctve hostí.

Tento návštevný poriadok slúži pre bezpečnosť hostí a ich príjemný pobyt v kempingu. Hostia sú povinní dodržiavať všetky pravidlá návštevného poriadku. Pri porušení ktoréhokoľvek bodu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby hosťom kempingu, účtovať náklady za ubytovanie alebo spôsobené škody. Pri vážnom porušení pravidiel si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vykázať hosťa z kempingu.